Friday, 1 July 2011


ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਿਆਲ
ਪੁੱਛਿਆ ,ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਿਓਂ
ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਪੁੱਛਿਆ,ਕਦੇ
ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ
ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ,ਅੱਜ ਸਰ ਗਿਆ
ਕਿਵੇਂ ਏਹੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ.

No comments:

Post a Comment