Friday, 1 July 2011


ਹਸਣ ਤੋ ਬਾਦ ਕੀਉ ਰੁਆਉਂਦੀ  ਏ ਦੁਨਿਆ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਦ ਕੀਉ ਭੁਲਾਂਦੀ ਏ ਦੁਨਿਆ  ਬਾਕੀ  ਰਹੰਦੀ ਏ ਕਸਰ ਕੇਹੜੀ ਜਿੰਦਗੀ  ਵਿਚ ਜੋ ਮਰਨ ਤੋ ਬਾਦ ਵੀ ਜਲਾਉਂਦੀ ਏ ਦੁਨਿਆ

No comments:

Post a Comment