Thursday, 30 June 2011

ਹਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਹਾਕਦਾਰ

ਉਹ ਸਾੰਨੂ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ

ਹਰ ਖਤਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ

ਸਾੰਨੂ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ

ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਚੁਪ ਰਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾ

ਕੀਉ ਕੀ ਓਹ ਆਪਣਾ

ਹੋਣ ਦਾ ਹਕ ਜੋ ਜਤਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ

No comments:

Post a Comment