Thursday, 30 June 2011

ਯਾਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਏ

ਕੋਈ ਖਿਣ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਮੁਰ੍ਜਾ ਜਾਂਦਾ

ਕੋਈ ਫੁਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹਸਦਾ ਨਹੀ

ਕੋਈ ਕਾਂਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਭਾ ਜਾਂਦਾ..!!!!

No comments:

Post a Comment