Thursday, 30 June 2011

ਜੇ ਹਰ ਪਲ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ.....

ਜੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੀ ਕਰੀਏ....

ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਉ....

ਪਰ ਚੰਦਰੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ........

No comments:

Post a Comment