Thursday, 30 June 2011

ਹਸਣ ਤੋ ਬਾਦ ਕੀਉ ਰੁਆਉਂਦੀ ਏ ਦੁਨਿਆ......

ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਦ ਕੀਉ ਭੁਲਾਂਦੀ ਏ ਦੁਨਿਆ.......

ਬਾਕੀ ਰਹੰਦੀ ਏ ਕਸਰ ਕੇਹੜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ......

ਜੋ ਮਰਨ ਤੋ ਬਾਦ ਵੀ ਜਲਾਉਂਦੀ ਏ ਦੁਨਿਆ...

No comments:

Post a Comment