Thursday, 30 June 2011

ਸਾਨੂ ਚੰਨ ਚੰਨ ਨਾ ਕਹ ਸਜਣਾ

ਅਸੀਂ ਅਬਰੋ ਟੂਟੇ ਤਾਰੇ ਹਾ

ਸਾਨੂ ਏਨਾ ਨਾ ਤੜਫਾ ਸਜਣਾ

ਅਸੀਂ ਪੇਹ੍ਲਾ ਹੀ ਗਮਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹਾ

ਸਾਡਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਮਰਨ ਨੂ ਜੇ ਕਰਦਾ

ਅਸੀਂ ਜਾਉਦੇ ਤੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਹਾ

ਸਾਡੇ ਏਨੇ ਏਮਤੇਹਾਂਨ ਨਾ ਲੈ ਸਜਣਾ

ਅਸੀਂ ਥੋੜੀਆ ਉਮਰਾ ਵਾਲੇ ਹਾ

No comments:

Post a Comment