Thursday, 30 June 2011

ਪਾਓਣਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨੀ ........

ਗਵਾਉਣਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨੀ.......

ਗਲ ਗਲ ਉਤੇ ਅਜਮਾਉਣਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨੀ......

ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੈਦੀ ਦੇਣੀ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀ.......

ਪਰ ਸਜਣਾ ਨੂ ਦਿਲ ਵਿਚੋ ਭੁਲਾਣਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨੀ.....

No comments:

Post a Comment